2010-05-20

Laatste Friese tweet

Rendert Algra: Hjoed myn lêste twitterdei yn it Frysk! Fan 'e middei gean ik oer op earste Rykstaal om it wat makkeliker te meitsjen foar measte folgers.

---
Vertaling: Vandaag mijn laatste twitterdag in het Fries. Vanmiddag ga ik over op de eerste rijkstaal om het wat gemakkelijker te maken voor de meeste volgers.