2010-11-10

Ontruiming Amsterdam CS

@PolitieKLPD: Perrons 13a 14a en 15a #AmsterdamCS ontruimd. Tactisch Explosieven Verkenner van A'dam Amstelland stelt onderzoek in.