2010-04-14

Twitter poer geskikt

Rendert Algra: Twitter as taskôger koart ferslach meitsje ynkl. opmerkings, dêr is it poer geskikt foar.

(Twitter als toeschouwer om een kort verslag te maken inclusief opmerkingen, daar is het heel geschikt voor)